Informējam, ka šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai uzlabotu portāla lietošanas pieredzi un nodrošinātu ērtāku darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar sīkdatņu noteikumiem.

  Reklāma

  Saturs:

  Reklāmas izvietošanas noteikumi

  Mājas lapas statistika

  Reklāmu izcenojumi

   

  REKLĀMAS IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2017.gada 29.novembrī, Rīgā.

  Nr. RIN-2017/1

   

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ. Nr.40103547150, PVN reģ. Nr.LV40103547150, juridiskā adrese: Grīvas iela 9-31, Rīga, LV-1055, Latvija, e-pasts: info@zolmaniem.lv (turpmāk tekstā – ZOLMANIEM), piederošās struktūrvienības interneta mājas lapas www.zolmaniem.lv reklāmas izvietošanas noteikumi.

   

  Šiem noteikumiem ir viens pielikums – Reklāmas izcenojumi (Pielikums Nr.1).

  I. Terminu skaidrojumi

  Mājas lapa – ZOLMANIEM piederošā interneta mājas lapa www.zolmaniem.lv.

  Noteikumi – šie reklāmas mājas lapā izvietošanas noteikumi.

  Reklāma – jebkuras formas un veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem, t.sk. „dienas jautājums”, banneru tipa reklāma, produktu izvietošanas 3D reklāma, u.c.

  Reklāmdevējs – persona, kurai ar ZOLMANIEM ir noslēgts reklāmas līgums par šīs personas reklāmas izvietošanu mājas lapā.

  Reklāmas izvietošana – reklāmas publicēšana mājas lapā.

  Dienas jautājums – ir reklāma, kas ar jautājuma palīdzību tiek uzdota mājas lapas lietotājiem, kuriem ir iespēja atbildēt uz šo jautājumu, izvēloties vienu vai vairākus atbilžu variantus.

  Banneru tipa reklāma – ir reklāma, kas kustīga vai nekustīga grafiska un/vai tekstuāla attēla vai video veidā tiek attēlota mājas lapā un lietotājiem ir iespēja uzklikšķināt uz šo banneri un tiks atvērts jauns interneta logs ar reklāmdevēja norādītu adresi.

  Produktu izvietošanas 3D reklāma – ir banneru tipam līdzīga reklāma, kas nekustīgu attēlu veidā tiek attēlota mājas lapā uz spēles galda, kamēr spēlētāji spēlē un tiem ir iespēja uzklikšķināt uz šo banneri un tiks atvērts jauns interneta logs uz reklāmdevēja norādīto adresi.

  Rotācijas – vienam reklāmas laukumam noteiktais maksimāli ievietojamo reklāmu skaits, kur katra no ievietotajām reklāmām parādās lietotājiem rotācijas kārtībā tā, lai visām šīm ievietotajām reklāmām būtu vienāds publikāciju skaits.

  Saite – interneta resursa adreses (URL links) informācija (citas mājas lapas adrese).

  CPU – centrālā procesora jaudas vienības apzīmējums jeb procesora resursa vienība.

  II. Vispārīgie nosacījumi

  1. ZOLMANIEM par maksu piedāvā iespēju reklāmdevējiem izvietot mājas lapā reklāmu, ar nosacījumu, ka tā nav pretrunā ar Reklāmas likuma 3. un 4.pantā noteiktajām prasībām.

  2. Reklāmas izvietošanas izcenojumi norādīti noteikumu Pielikumā Nr.1. Visu reklāmu cenas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.

  3. Reklāmdevējam ir tiesības pasūtīt reklāmu gan ar, gan bez reklāmas līguma noslēgšanas papīra formātā. Ja ZOLMANIEM un reklāmdevēja starpā netiek parakstīts līgums papīra formātā, tiek uzskatīts, ka reklāmas līgums ir noslēgts mutiski un darījuma nosacījumi ir atrunāti šajos noteikumos, kurus reklāmdevējs ir akceptējis.

  4. Ar reklāmas jautājumiem (tajā skaitā arī rakstisku ar reklāmu saistītu saskaņojumu iegūšanai un reklāmas materiālu nosūtīšanai) saistītās vēstules, ZOLMANIEM nosūtāmas uz e-pasta adresi: info@zolmaniem.lv

  5. Ir aizliegta neapmaksātas vai ar ZOLMANIEM nesaskaņotas reklāmas vai cita komerciāla rakstura informācijas izvietošana mājas lapā.

  6. Ja reklāmdevējs mājas lapā ir pasūtījis reklāmu, tad ir uzskatāms, ka reklāmdevējs ir iepazinies ar šiem noteikumiem, saprot tos, neatsaucami piekrīt tiem, atzīst tos par sev saistošiem, apņemas tos ievērot un uzņemas pilnu atbildību par to ievērošanu.

  III. Reklāmu pasūtīšanas un apmaksas kārtība

  7. Reklāmas mājas lapā tiek piedāvātas tikai tādas, kādas ir atrunātas attiecīgajā brīdī šajos noteikumos – bez jebkāda veida papildus garantijām vai saistībām no ZOLMANIEM puses.

  8. Pirms reklāmas pasūtīšanas, reklāmdevējam nepieciešams padziļināti iepazīties ar šo noteikumu IV sadaļu - Reklāmas izvietošanas noteikumi. Tālāk uz e-pastu: info@zolmaniem.lv ir jānosūta informācija par izvēlēto reklāmu (norādot reklāmas nosaukumu), publicēšanas dienu skaitu un publicēšanas datumu katrai dienai. Pēc tam, ja reklāmdevējs vēlas tiek parakstīts reklāmas līgums papīra formātā. Pēc reklāmas līguma noslēgšanas (mutiskā vai papīra formātā) reklāmdevējam ir jāiesūta visi reklāmas gala versiju materiāli.

  9. Ja reklāmdevējs un ZOLMANIEM nav vienojušies par citu norēķinu kārtību, pirms reklāmas publicēšanas reklāmdevējam ir jāveic 100% priekšapmaksa.

  10. Reklāmdevējs par reklāmas pakalpojumiem maksājumus ZOLMANIEM veic uz elektroniski sagatavota un reklāmdevējam uz tā iepriekš norādīto e-pasta adresi nosūtīta rēķina pamata.

  11. ZOLMANIEM priekšapmaksas rēķinu par reklāmu izraksta iespējami tuvākajā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no reklāmas un publicēšanas datuma rezervēšanas brīža.

  12. Priekšapmaksa par reklāmu ir veicama tikai ar bankas pārskaitījumu.

  13. Par reklāmas rēķina apmaksas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad samaksa par rēķinu ir ieskaitīta ZOLMANIEM bankas kontā vai ZOLMANIEM ir saņēmis no reklāmdevēja bankas apstiprinātu maksājuma uzdevumu par reklāmas rēķina apmaksas veikšanu.

  14. ZOLMANIEM nodrošina reklāmdevējam reklāmas pakalpojumu sniegšanu tikai pēc reklāmas priekšapmaksas rēķina apmaksas saņemšanas, ja puses nav vienojušās citādi. Reklāmdevējam samaksa jāpārskaita tā, lai ZOLMANIEM to saņemtu vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas līdz reklāmas publicēšanas brīdim un pilnas darba dienas tiek skaitītas ar nākamo darba dienu pēc dienas, kad ZOLMANIEM bankas kontā ir saņemta samaksa par reklāmas pakalpojumiem.

  IV. Reklāmu publicēšanas noteikumi

  15. Reklāmas publicēšanas datumu ir ieteicams saskaņot ar ZOLMANIEM vismaz divas nedēļas iepriekš.

  16. Reklāmas gala versijas materiāli tiek pieņemti tikai elektroniskā veidā.

  17. Ar reklāmas gala versijas materiāliem tiek saprasts tas, ka reklāmdevējs uz ZOLMANIEM norādīto e-pasta adresi ir atsūta pilnīgi visus reklāmas izvietošanai nepieciešamos materiālus, kā arī tie pilnībā funkcionē mājas lapā bez papildus programmēšanas darbu veikšanas uz populārākajām interneta pārlūkprogrammām (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari).

  18. Reklāmas publicēšanai nepieciešamo gala versiju materiāli, kā arī jebkura cita informācija par pēdējām reklāmas izmaiņām nepieciešams nosūtīt ZOLMANIEM vismaz 3 (trīs) pilnas darba dienas pirms dienas, kad reklāmu ir paredzēts publicēt. Pilnas darba dienas tiek skaitītas ar nākamo darba dienu, pēc dienas, kad no reklāmdevēja ir saņemta visa reklāmas publicēšanai vajadzīgā informācija. (Piemēram, ja reklāmu ir paredzēts publicēt piektdienā, tad līdz attiecīgās nedēļas pirmdienas 24:00 ir jānosūta visi reklāmas gala versijas materiāli.) Pēc minētā termiņa ZOLMANIEM negarantē un neuzņemas atbildību par saņemtās reklāmas informācijas laicīgu apstrādi un publicēšanu. Šādā gadījuma tiek uzskatīts, ka līguma saistības nav bijis iespējams izpildīt reklāmdevēja vainas dēļ un tāpēc reklāmdevējam ir jāmaksā ZOLMANIEM līgumsods 100% apmērā no iemaksātās avansa summas par reklāmas pakalpojumiem un šo līgumsodu ZOLMANIEM ietur no iemaksātās avansa summas.

  19. Par vienu reklāmas pakalpojumu sniegšanas dienu tiek noteikts 24 stundu ilgs periods no plkst. 00:00 līdz 24:00. Reklāmdevējam ir tiesības lūgt reklāmu publicēt nepilnu dienu (mazāk par 24 stundām vienas dienas ietvaros), bet neatkarīgi no publicēto stundu skaita attiecīgajā dienā, maksa par reklāmu būs jāveic pilnā apmērā par 24 stundām.

  20. Reklāmdevējam ir tiesības reklāmas publicēšanas dienā, sazināties ar ZOLMANIEM un lūgt pārtraukt vai pilnībā izdzēst reklāmu, bet nav iespējas lūgt veikt citas izmaiņas vai korekcijas reklāmā, tostarp noteikt auditorijas atlases kritērijus (vecumu un dzimumu). Reklāmas publicitātes apturēšanas vai tās dzēšanas gadījumā, ZOLMANIEM saistības tiek uzskatītas par izpildītām pilnā apmērā, tādēļ samaksātā līgumsumma par reklāmas pakalpojumiem reklāmdevējam netiek atmaksāta vai jebkādā citā veidā kompensēta. Ja reklāmdevējs bija veicis priekšapmaksu par vairākām reklāmas publicēšanas dienām un reklāma tika apturēta, tad šī diena tiek ieskaitīta kā izmantota un atlikušās dienas tiek izmantotas pēc iepriekš noteiktā reklāmas publicēšanas grafika, bet ja reklāma tiek dzēsta, tad diena, kad reklāma tiek dzēsta un visas atlikušās dienas, par kurām ir veikta priekšapmaksa, tiek uzskatītas par izmantotām un reklāmdevējam, priekšapmaksa netiek atmaksāta vai jebkādā citā veidā kompensēta.

  21. Ja reklāmdevējs ir samaksājis priekšapmaksu, tad reklāmdevējam ir tiesības vismaz 5 (piecas) pilnas darba dienas iepriekš pirms dienas, kad reklāmu ir paredzēts publicēt, atteikties no izvēlētā reklāmas datuma un izvēlēties citu, tobrīd pieejamu reklāmas publicēšanas datumu vai pieprasīt ZOLMANIEM atgriezt par reklāmu samaksāto naudu.

  22. Ja reklāmdevējs pēc priekšapmaksas samaksāšanas ir atteicies no reklāmas pakalpojumiem:

  22.1. līdz 5 (piecām) pilnām darba dienām līdz reklāmas publicēšanas brīdim, tad reklāmdevējam līgumsods ZOLMANIEM nav jāmaksā;

  22.2. no 4 (četrām) līdz 3 (trīs) pilnām darba dienām līdz reklāmas publicēšanas brīdim., tad reklāmdevējam ir jāmaksā ZOLMANIEM līgumsods 25% apmērā no reklāmas pakalpojumu summas;

  22.3. vēlāk par pilnām 3 (trīs) darba dienām līdz reklāmas publicēšanas brīdim., tad reklāmdevējam ir jāmaksā ZOLMANIEM līgumsods 100% apmērā no reklāmas pakalpojumu summas.

  23. Noteikumu 22.punktā minētajos gadījumos ZOLMANIEM līgumsoda summu ietur no reklāmdevēja samaksātās avansa summas, bet atlikušo līgumsummu (ja tāda ir) par apmaksātajiem reklāmas pakalpojumiem atskaita atpakaļ reklāmdevējam.

  24. ZOLMANIEM neuzņemas atbildību par sekām gadījumos, kad ar reklāmu saistītu informāciju reklāmdevējs ir paziņojis ZOLMANIEM mutiski vai vēlāk par noteikto reklāmas informācijas nosūtīšanas laiku.

  25. Reklāmu izcenojumos norādītajiem reklāmu aprakstiem ir informatīva nozīme (tajā skaitā norādītais vidējais ekspozīciju skaits, kas nav garantētais ekspozīciju skaits).

  26. Pie Reklāmas izcenojumiem norādītā informācija par reklāmas vidējo rādījumu skaitu dienā vai vienā turnīrā ir aptuvena un negarantē reklāmai minēto rādījumu skaitu. Mazāku reklāmas rādījumu gadījumos, reklāmdevējam netiks kompensēti jebkāda veida zaudējumi.

  27. Reklāmdevējam nav iespēja atlasīt auditoriju, kurai parādīsies reklāma, pēc vecuma un dzimuma kritērijiem.

  28. Reklāmdevējs uzņemas pilnu atbildību par mājas lapā publicētās reklāmas saturu, tā atbilstību Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un tiesībām rīkoties ar reklāmas satura informāciju (autortiesībām un tajā skaitā pret trešajām personām). Reklāmdevējs ir atbildīgs par jebkāda veida jebkurai pusei nodarītajiem zaudējumiem (tajā skaitā pret trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem vai šo personu prasījumiem, reklāmdevēja neatļautas, rīcības gadījumos), kā arī par reklāmas pakalpojumu sniegšanas kārtības ievērošanu.

  29. Pēc reklāmas publicēšanas beigām, trīs darba dienu laikā reklāmdevējam uz tā norādīto e-pasta adresi ZOLMANIEM apņemas nosūtīt atskaiti par reklāmas publicēšanas gala rezultātiem.

  30. Dienas jautājuma reklāmai atskaite iekļauj statistikas datus par:

  30.1. uz katra jautājuma atbildi atbildējušo respondentus skaitu;

  30.2. kopā uz jautājumu atbildējušo respondentu skaitu;

  30.3. uz saites uzklikšķināšanas gadījumu skaitu.

  31. Banneru tipa un produktu izvietošanas 3D reklāmām atskaite iekļauj statistikas datus par:

  31.1. reklāmas rādījumu jeb ekspozīciju skaitu (AdViews) pa dažādiem laika posmiem (dienā, nedēļā, kā arī attiecīgās reklāmas visas kampaņas laikā);

  31.2. uzklikšķināšanas gadījumu skaitu uz reklāmas (AdClick);

  31.3. procentuālo attiecību starp uzklikšķināšanas gadījumu skaitu uz attiecīgās reklāmas un šīs reklāmas rādījumu skaitu (ClickRate).

  32. ZOLMANIEM nekādā veidā nevar ietekmēt reklāmdevēja reklāmas rezultātus, tie ir atkarīgi tikai un vienīgi no reklāmdevēja izstrādātās reklāmas un tās īpašībām.

  33. Mājas lapā ir atļauts reklamēt un ievietot norādes jeb saites uz citiem interneta resursiem, kas neietver informāciju, kas:

  33.1. ir pretrunā ar tobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai citiem, Latvijai saistošiem, starptautiskajiem normatīvajiem aktiem;

  33.2. nav saskaņā ar mājas lapas lietošanas noteikumiem;

  33.3. pēc ZOLMANIEM domām un interpretācijā ir saistīta ar negodprātīgu uzņēmējdarbību un konkurenci, ir nepieņemama vai neatbilstoša mājas lapai (ir neētiska, apmelojoša, maldinoša, draudoša, cieņu un godu aizskaroša, rupja, neslavu ceļoša, vulgāra, neķītra, piedauzīga, pornogrāfiska, zaimojoša, rasu, nāciju vai reliģiju naidu kurinoša un cita tamlīdzīga vieda informācija), kā arī pārkāpj vai aicina uz darbībām, kas pārkāpj likuma, ētikas, morāles, cilvēciskuma, godprātības, pieklājības, tikumības un citas labas gribas un nodomu normas;

  33.4. reklamē mājas lapā piedāvātajām precēm un pakalpojumiem konkurējošus produktus vai pakalpojumus;

  33.5. satur ziņas vai norādes par citām kāršu spēles – zole – spēlēšanas vietām;

  33.6. reklamē preces vai pakalpojumus, ko attiecīgais uzņēmums, kas to piedāvā, nav tiesīgs likumīgi reklamēt, pārdot un veikt citas ar tiem saistītas darbības;

  33.7. reklamē atalgota darba piedāvājumus, kur sākotnēji no potenciālā darbinieka ir nepieciešama jebkāda veida iemaksa naudas izteiksmē;

  33.8. reklamē recepšu medikamentus, uztura bagātinātājus, potences uzlabošanas līdzekļus, erotiska vai pornogrāfiska rakstura preces vai pakalpojumus, psihotropas vielas vai tām pielīdzināmas vielas vai augus;

  33.9. aizskar vai pārkāpj trešo personu intelektuālā īpašuma likumīgās tiesības;

  33.10. satur ļaunprogrammatūru (datorvīrusus) vai apdraud mājas lapas un tās uzturēšanai nepieciešamo aparatūru ierastu un drošu darbību;

  33.11. auditorijai līdz 18 gadiem reklamē alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus;

  33.12. satur politiska rakstura reklāmu (tai skaitā politisko aģitāciju);

  33.13. nosūtīta mājas lapas lietotājiem kā ķēdes vēstule;

  33.14. reklamē Latvijas Republikā aizliegtas derības, sacensības, azartspēles un citas neatļautas darbības;

  33.15. reklamē piramīdveida peļņas shēmas, tīkla mārketinga biznesu vai citas vervēšanas metodes;

  33.16. satur reliģiska rakstura reklāmu;

  33.17. satur jebkāda veida informāciju, kas negatīvi ietekmē vai var negatīvi ietekmēt mājas lapas un ar to saistīto lietu ierastu un drošu darbību.

  34. Abonēšanas pakalpojumu reklamēšanas gadījumā, reklāmdevējam ir pienākums nodrošināt sīkāku informāciju par sniegtajiem pakalpojumiem vai sniegt norādes, kur šādu informāciju var iegūt.

  35. Rakstiski vienojoties ar ZOLMANIEM, pēc atsevišķa reklāmas laukumu izcenojuma un ievērojot papildus nosacījumus, ir iespēja mājas lapā publicēt reklāmu, kas ir:

  35.1. erotiska, bet ne pornogrāfiska rakstura (reklāmas izvietošana auditorijai, kura sasniegusi vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu laika posmā no plkst. 23:00 līdz 06:00;

  35.2. politiska rakstura reklāma (tai skaitā politiskā aģitācija).

  36. Reklāmdevēja norādītā saite (URL links) drīkst saturēt tikai latīņu burtus un lapai ir jāatveras jaunā logā.

  37. ZOLMANIEM ir tiesības bez reklāmdevēja brīdināšanas un nepaskaidrojot nekādus iemeslus jebkurā brīdī atteikties publicēt reklāmu, izbeigt tās publicēšanu vai dzēst to, ja reklāma ir pretrunā ar tobrīd Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem reklāmas noteikumiem. Šajā punktā minētajos gadījumos ZOLMANIEM neatbild par sekām, kas reklāmdevējam ir vai var rasties un neuzņemas atbildību par jebkāda veida zaudējumiem, kas reklāmdevējam ir vai var tik nodarīti. Ja šajā punktā minētās reklāmas neatbilstības tiek konstatētas pēc tam, kad no reklāmdevēja ir saņemta priekšapmaksa par attiecīgo reklāmu un:

  37.1. tā ir tikusi publicēta mājas lapā, tad par šo reklāmu samaksātā priekšapmaksa reklāmdevējam netiek atmaksāta vai jebkādā citā veidā kompensēta;

  37.2. pirms reklāma ir publicēta mājas lapā, tad par šo reklāmu samaksātā priekšapmaksa reklāmdevējam netiek atmaksāta, bet reklāmdevējam ir tiesības 30 (trīsdesmit) dienu laikā izlabot, papildināt vai citādi izmainīt reklāmas saturu tā, lai tas atbilstu Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem reklāmas noteikumiem un lai attiecīgo reklāmu varētu publicēt mājas lapā. ZOLMANIEM šajā termiņā visas atbildes sniegs ierastā kārtībā un termiņos. Reklāmdevējam šajā termiņā nav tiesības nomainīt iepriekš izvēlēto reklāmu uz citu reklāmu vai tās veidu.

  38. Reklāmas atbilstību noteikumos minētajiem kritērijiem, pēc ZOLMANIEM domām un interpretācijā, produkta atbilstību un piemērotību reklamēšanai, kā arī lēmumu par produkta reklamēšanas tiesību piešķiršanu mājas lapā izskata un nolemj ZOLMANIEM.

  39. Ja ZOLMANIEM neizvieto reklāmas materiālu pilnā apmērā, demonstrē to īsāku un/vai citādāku laika posmu nekā noteikumos noteikts, ZOLMANIEM apņemas, iepriekš rakstveidā saskaņojot ar reklāmdevēju, izvietot to pašu vai citu reklāmas materiālu divkāršā apjomā pret neizpildīto saistību summu bez papildus piemaksas tikai tādā gadījumā, ja ZOLMANIEM par minēto pārkāpumu no reklāmdevēja ir saņēmis rakstisku informāciju par visiem konstatētajiem trūkumiem un/vai nepilnībām un atzīst tās par pamatotām. Šāda risinājuma gadījumā reklāmdevējam ir pienākums paziņot ZOLMANIEM informāciju par konstatētajiem trūkumiem un/vai nepilnībām 24 (divdesmit četru) stundu laikā no to konstatēšanas brīža, bet ne vēlāk, kā 5 (piecas) darba dienas pēc trūkumu un/vai nepilnību rašanās brīža.

  40. Ja Reklāmdevējs ir ievērojis visus ar reklāmu saistītos nosacījumus un ZOLMANIEM nav publicējis reklāmu, ir publicējis vēlāk un/vai, ir publicējis citā reklāmas laukumā, tad ZOLMANIEM kompensē to, piedāvājot reklāmdevējam atkārtoti un bez maksas izvietot attiecīgo reklāmas vienību, ar kuru radās kāds no iepriekšminētajiem gadījumiem. Reklāmas atkārtota publicēšana tiek sniegta tuvākajā iespējamā, ar reklāmdevēju saskaņotā, laikā, bet ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc minētā gadījuma notikuma datuma. Ja minētajā termiņā reklāma netiek publicēta, tad ZOLMANIEM nav pienākums kompensēt jebkāda veida reklāmdevējam radušos zaudējumus.

  41. Jebkurā gadījumā ZOLMANIEM atbildība ir ierobežota tādā summas apmērā, kādu reklāmdevējs ir iemaksājis kā priekšapmaksu par reklāmu.

  42. Reklāmdevējam ir tiesības rakstveidā iesniegt ZOLMANIEM savas pretenzijas par sniegtajiem pakalpojumiem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Reklāmas publicēšanas beigu datuma. Pretenzijas, kas ir iesniegtas vēlāk par minēto termiņu, netiek pieņemtas un netiek izskatītas.

  43. Gadījumā, ja ZOLMANIEM no Reklāmdevēja nav saņēmis nekādas pretenzijas, ZOLMANIEM un Reklāmdevējs atzīst, ka reklāmas pakalpojumi ir sniegti atbilstoši noteikumiem un reklāmas līgumam pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē.

  V. Dienas jautājums

  44. Dienas jautājums ir bez rotācijas (vienā dienā tiek publicēts tikai viens dienas jautājums).

  45. Dienas jautājuma izvietošanas ilgums ir 24 stundas, kas ir no plkst. 00:00 līdz nākošās dienas 24:00.

  46. Dienas jautājums parādās mājas lapas sadaļās:

  46.1. SPĒLĒT (Brīvā istaba un Zolmaņu līga);

  46.2. PAPILDINĀT KONTU;

  46.3. STATISTIKA;

  46.4. SASNIEGUMI;

  46.5. VĒSTULES;

  46.6. IELŪGUMI.

  47. Jautājumam ir iespējama viena pareiza atbilde un izvēles lauciņi atbildei ir apļa formā.

  48. Jautājuma teksta garumam maksimāli izmantojamo zīmju skaits – 120.

  49. Pēc tam, kad lietotājs no sava profila ir atbildējis uz dienas jautājumu, pogas „ATBILDĒT” vietā parādīsies poga „REZULTĀTI”, kuru nospiežot lietotājiem parādās jautājuma atbilžu rezultātu kopsavilkums ar redzamu lietotāja atbildi un reklāmdevējam nav iespēja izvēlēties vai lietotājam darīt zināmu un izcelt redzamāku pareizo atbilžu variantu.

  50. Jautājuma atbilžu variantu nosacījumi:

  50.1. vienam atbilžu variantam maksimāli izmantojamo zīmju skaits – 70;

  50.2. minimālais atbilžu variantu skaits – 2;

  50.3. maksimālais atbilžu variantu skaits – 7;

  50.4. ir jāietver vismaz viena neitrāla atbilde, piemēram: „Nezinu”, „Cits”, „Cits variants”, „Grūti pateikt”, „Varbūt” vai tml.

  51. Saites norādīšanai maksimāli izmantojamo zīmju skaits – 50.

  52. Reklāmdevējam ir iespēja pievienot uzņēmuma, preces vai pakalpojuma, zīmola vai nosaukuma neliela izmēra bildi, kas parādīsies virs dienas jautājuma pēc vārdiem: „Dienas jautājums sadarbībā ar:”, šie vārdi nebūs redzami, ja reklāmdevējs nevēlēsies pievienot bildi. Šai bildei ir iespēja pievienot saiti ar norādi uz reklāmdevēja mājas lapu, kas atvērsies jaunā logā pēc tam, kad lietotājs uz tās būs uzklikšķinājis.

  52.1. Pieļaujamie bildes faila formāti:

  52.1.1. GIF;

  52.1.2. JPG;

  52.1.3. PNG.

  52.2. Bildes izmēri: 32 x 27 pikseļi.

  52.3. Maksimālais faila apjoms: 10 kb.

  53. Pēc tam, kad lietotājs uzklikšķinās uz saites, reklāmdevēja lapa atvērsies jaunā pārlūka logā.

  54. Reklāmdevējam ir tiesības publicēt vienu un to pašu dienas jautājumu (ar pilnīgi nemainītu gan jautājuma, gan atbilžu variantu tekstuālo saturu) vairākas dienas pēc kārtas. Šādā gadījumā sākot ar otro dienu un turpinot ar visām nākošajām dienām lietotājiem, kuri jau ir atbildējuši uz attiecīgo jautājumu, rādīsies tikai šī jautājuma rezultāti.

  55. Lai izveidotu veiksmīgu un efektīvu dienas jautājuma reklāmu ieteicams:

  55.1. jautājumu (arī atbilžu variantus) veidot:

  55.1.1. konkrētu un precīzu;

  55.1.2. pēc iespējas īsāku;

  55.1.3. skaidri saprotamu un uztveramu;

  55.1.4. ar uzrunu otrajā personā (tas ir, uzrunāt ar „Tu”);

  55.1.5. ar humoru;

  55.1.6. pozitīvās noskaņās.

  55.2. saites tekstu veidot:

  55.2.1. pēc iespējas īsāku;

  55.2.2. ietverot nelielu noslēpumainību;

  55.2.3. pieminot kādu īpašu iespēju, piedāvājumu, akciju, balvu vai tamlīdzīgu lietu.

  VI. Banneru tipa reklāmas

  56. Reklāmas ir bez rotācijas.

  57. Video banneriem jābūt SWF faila formātā un tam ir jāatbilst šādām prasībām:

  57.1. versija: 10;

  57.2. kadru ātrums (no angļu valodas – Frame rate): līdz 30 kadriem/sekundē;

  57.3. failā iekļautās saites jāaktivizē ar clickTag palīdzību (jāaktivizē ar uzklikšķināšanu uz bannera);

  57.4. bannera fona krāsu ir nepieciešams norādīt atsevišķā slānī, pretējā gadījumā banneris būs redzams ar caurspīdīgu fonu;

  57.5. maksimālais faila apjoms – 1.5Mb. Par lielāka video faila ievietošanu bannerī reklāmdevējam ir atsevišķi jāvienojas ar ZOLMANIEM.

  58. Ar mērķi nodrošināt pilnvērtīgu un vienmērīgu mājas lapas, kā arī lietotāja datora darbību, ir noteikta viena bannera maksimāli pieļaujamā radītā CPU noslodze, kurai ir jābūt līdz 20% standarta procesoram. Pēc gatava bannera pievienošanas, tiek pārbaudīta tā vidēji radītā CPU noslodze. Par šīs bannera noslodzes kritērija pārsniegšanu tiek informēts reklāmdevējs, kuram ir nepieciešams veikt bannera optimizāciju, lai samazinātu tā radīto CPU noslodzi vai arī izstrādāt banneri no jauna. Par standarta procesoru tiek uzskatīts procesors ar takts frekvenci 2GHz. Banneru optimizācijai ieteicams:

  58.1. pielietot banneru izstrādes programmā iekļautos optimizācijas rīkus, lai samazinātu vektoru punktu skaitu (no angļu valodas – Optimize, Smooth, Straighten);

  58.2. samazināt vienlaicīgu jeb paralēlu animāciju darbību izpildi, kā arī rasta attēlu animāciju (JPEG, PNG, GIF);

  58.3. veikt objektu grupveida animēšanu, kā rezultātā vienlaicīgi tiktu animēti vairāki objekti, nevis atsevišķi katrs objekts;

  58.4. ierobežot animētu masku un animāciju zem maskas izmantošanu;

  58.5. samazināt darbības scenāriju jeb kadru frekvenci (no angļu valodas – ActionScript) efektu izmantošanu, ieteicamā frekvence ir no 12 – 20 kadriem sekundē;

  58.6. saīsināt un vienkāršot ActionScript koda ciklus;

  58.7. ar kodu uzģenerētos simbolus izmantot atkārtoti, piemēram, „lietus” un „migla” efektu gadījumos;

  58.8. ierobežot animāciju, krāsu pāreju (no angļu valodas – Gradients), masku un izmantošanu;

  58.9. ierobežot caurspīdīgumu un puscaurspīdīgu simbolu animāciju izmantošanu virs rasta attēliem (JPEG, PNG, GIF);

  58.10. ierobežot pārzīmējamā apgabala izmērus un/vai samazināt klipa apgabala atjaunošanas biežumu;

  58.11. samazināt atslēgas kadru (no angļu valodas – Key frame) skaitu;

  58.12. vairāk izmantot standarta fontus, simbolus, formas (apļi, kvadrāti, līnijas) un citas lietas vektorgrafiku optimizācijā;

  58.13. vektoru attēlus zīmēt pašiem Adobe Flash programmā un atteikties tos importēt no citiem redaktoriem.

  59. Flash banneru prasības:

  59.1. Flash player versija: no 7 līdz 10;

  59.2. Darbības scenārija (no angļu valodas – ActionScript) koda versija: Actionscript 3;

  59.3. Kadru ātrums (no angļu valodas – Frame rate): līdz 30 kadriem/sekundē;

  59.4. Jebkādi ārējo resursu, datu pieprasījumi atļaujami tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar ZOLMANIEM;

  59.5. Flash dokumenta krāsa – balta, vajadzības gadījumā fona krāsu jāpievieno atsevišķā slānī (no angļu valodas – layer);

  59.6. Skaņu efekti ir atļauti tikai pēc lietotāja veiktajām darbībām ar banneri (onClick);

  59.7. failā iekļautās saites jāaktivizē ar clickTag palīdzību (jāaktivizē ar uzklikšķināšanu uz bannera), bet mērķa parametram jābūt – „_blank”;

  59.8. Pogas elementam ir nepieciešams vienmēr atrasties pašā augšējā slānī un tam ir jābūt redzamam visu animācijas laiku;

  59.9. Atļauts patērēt līdz 25% no standarta procesora kapacitātes, augstākajā punktā līdz 60%. Kāpums no 25-60% pieļaujams maksimāli līdz 2 sekunžu īsiem periodiem. Ja noslodze augstākajā punktā ir virs 60% vai ir periodi, kad noslodze virs 25% ir ilgāk par 2 sekundēm, tad banneris ir jāpārtaisa.

  60. Veicamie soļi, lai aptuveni varētu novērtēt to, cik daudz banneris izmanto CPU:

  60.1. Microsoft Windows vidē:

  60.1.1. Atveriet interneta pārlūkprogrammu (pa vienai testējiet populārākajās);

  60.1.2. Atveriet programmu Task Manager (pēc taustiņu Control + Alt + Delete nospiešanas izvēlieties Task Manager);

  60.1.3. Izvēlieties sadaļu Performance;

  60.1.4. Neaizverot Task Manager, atveriet HTML failu ar banneri interneta pārlūkprogrammā;

  60.1.5. Novērojiet kādu laiku kā mainās datora procesora noslodze (CPU) bannera attēlošanas laikā.

  60.2. Apple Macintosh OS X vidē:

  60.2.1. Atveriet interneta pārlūkprogrammu (pa vienai testējiet populārākajās);

  60.2.2. Atveriet HTML failu ar banneri interneta pārlūkprogrammā;

  60.2.3. Atveriet sadaļu Applications, tad atveriet sadaļu Utilities un tālāk izvēlieties vienu no diviem variantiem:

  60.2.3.1. 1.variants:

  60.2.3.1.1. Atveriet Terminal.app;

  60.2.3.1.2. Terminal logā ierakstiet komandu „top”;

  60.2.3.1.3. Nospiediet „Enter”;

  60.2.3.1.4. Novērojiet kādu laiku kā mainās datora procesora noslodze (CPU) bannera attēlošanas laikā.

  60.2.3.2. 2.variants:

  60.2.3.2.1. Atveriet Activity Monitor.app;

  60.2.3.2.2. Novērojiet kādu laiku kā mainās datora procesora noslodze (CPU) bannera attēlošanas laikā.

  Lielais banneris (A).

  61. Pieļaujamie failu formāti:

  61.1. GIF;

  61.2. JPG;

  61.3. SWF;

  61.4. HTML.

  62. Reklāmas laukuma izmēri: 728 x 90 pikseļi.

  63. Maksimālais faila apjoms: 50 kb.

  64. Banneris parādās mājas lapas sadaļās:

  64.1. SPĒLĒT;

  64.2. PAPILDINĀT KONTU;

  64.3. STATISTIKA;

  64.4. SASNIEGUMI;

  64.5. TURNĪRI;

  64.6. VĒSTULES;

  64.7. IELŪGUMI;

  64.8. ATSAUKSMES UN IEROSINĀJUMI.

  Profila banneris (B).

  65. Pieļaujamie failu formāti:

  65.1. GIF;

  65.2. JPG;

  65.3. SWF;

  65.4. HTML.

  66. Reklāmas laukuma izmēri: 200 x 150 pikseļi.

  67. Maksimālais faila apjoms: 40 kb.

  68. Banneris parādās mājas lapas sadaļās:

  68.1. SPĒLĒT (Brīvā istaba);

  68.2. SASNIEGUMI.

  Labās puses banneri (C1 un C2).

  C1     C2

  69. Pieļaujamie failu formāti:

  69.1. GIF;

  69.2. JPG;

  69.3. SWF;

  69.4. HTML.

  70. Reklāmas laukuma izmēri:

  70.1. C1: 200 x 150 pikseļi;

  70.2. C2: 200 x 150 pikseļi.

  71. Maksimālais faila apjoms:

  71.1. C1 - 40 kb;

  71.2. C2 - 40 kb.

  72. Banneris parādās mājas lapas sadaļās:

  72.1. SPĒLĒT (Brīvā istaba un Zolmaņu līga);

  72.2. PAPILDINĀT KONTU;

  72.3. STATISTIKA;

  72.4. SASNIEGUMI;

  72.5. VĒSTULES;

  72.6. IELŪGUMI.

  73. Ir divu veidu labās puses banneri:

  73.1. Labās puses augšējais banneris (C1), atrodas mājas lapas labajā pusē zem labāko piecu spēlētāju statistikas loga un zem dienas jautājuma (ja tāds ir publicēts);

  73.2. Labās puses apakšējais banneris (C2), atrodas mājas lapas labajā pusē zem labāko piecu spēlētāju statistikas loga, zem dienas jautājuma (ja tāds ir publicēts) un zem labās puses augšējā bannera.

  Turnīru banneri (D1 un D2).

  D1     D2

  74. Pieļaujamie failu formāti:

  74.1. GIF;

  74.2. JPG;

  74.3. SWF;

  74.4. HTML.

  75. Reklāmas laukuma izmēri:

  75.1. D1: 200 x 300 pikseļi;

  75.2. D2: 200 x 150 pikseļi;

  76. Maksimālais faila apjoms:

  76.1. D1 - 45 kb;

  76.1. D2 - 40 kb.

  77. Banneris parādās mājas lapas sadaļās:

  77.1. SPĒLĒT (Turnīri un Komandu turnīri);

  77.2. TURNĪRI (Turnīri un Komandu turnīri).

  78. Ir divu veidu turnīru banneri:

  78.1. Turnīru lielais banneris (D1), atrodas mājas lapas turnīru sadaļu labās puses augšpusē;

  78.2. Turnīru mazais banneris (D2), atrodas mājas lapas turnīru sadaļu labajā pusē zem turnīru lielā bannera.

  Slīdošā rinda (E).

  79. Pieļaujamie failu formāti:

  79.1. GIF;

  79.2. JPG;

  79.3. PNG.

  80. Reklāmas laukuma izmēri: 700 x 35 pikseļi.

  81. Maksimālais faila apjoms: 35 kb.

  82. Slīdošā rinda parādās mājas lapas sadaļā:

  82.1. SPĒLĒT;

  82.2. PAPILDINĀT KONTU;

  82.3. STATISTIKA;

  82.4. SASNIEGUMI;

  82.5. TURNĪRI;

  82.6. VĒSTULES;

  82.7. IELŪGUMI;

  82.8. ATSAUKSMES UN IEROSINĀJUMI.

  83. Reklāmas attēls tiek automātiski salikts virknē tā, lai aizņemtu pilnu reklāmas laukumu visā tā garumā.

  84. Kustības virziens: no labās uz kreiso pusi.

  85. Kustības ātrums ir nemaināms.

  VII. Produktu izvietošanas 3D reklāmas

  86. Reklāmas ir bez rotācijas. Viens reklāmas laukums ir paredzēts tikai vienai reklāmai, kas tiek attēlota kā viena produkta viena, nemainīga un nekustīga bilde.

  87. Bildei ir iespēja uzlikt saiti, un pēc uzklikšķināšanas uz bildes jaunā interneta pārlūka logā atvērsies reklāmdevēja norādītā mājas lapa.

  88. Pieļaujamais failu formāts – PNG ar caurspīdīgu fonu.

  89. Reklāmas laukuma izmēri:

  89.1. atnesamajam produktam bildes izmēri – 85 x 105 pikseļi, taču reklamdevējs var izmantot arī mazāku reklāmas laukumu šī izmēra ietvaros, taču tādā gadījumā visam saturam 85x105 pikseļu laukumā ir jābūt caurspīdīgam un produkts jānovieto pie bildes apakšējās malas un centrēti;

  89.2. produktam uz galda bildes izmēri – 85 x 105 pikseļi, taču reklamdevējs var izmantot arī mazāku reklāmas laukumu šī izmēra ietvaros, taču tādā gadījumā visam saturam 85x105 pikseļu laukumā ir jābūt caurspīdīgam un produkts jānovieto pie bildes apakšējās malas un centrēti;

  89.3. prom nesamajam produktam bildes izmēri – 85 x 105 pikseļi, taču reklamdevējs var izmantot arī mazāku reklāmas laukumu šī izmēra ietvaros, taču tādā gadījumā visam saturam 85x105 pikseļu laukumā ir jābūt caurspīdīgam un produkts jānovieto pie bildes apakšējās malas un centrēti;

  90. Maksimālais faila apjoms katrai bildei: 10 kb.

  91. Reklāma parādās pie izveidota spēles galda mājas lapas sadaļas SPĒLĒT atsevišķi katrā no apakš sadaļām:

  91.1. Brīvā istaba;

  91.2. Zolmaņu līga;

  91.3. Komandu turnīri (parādās ZOLMANIEM rīkotos mājas lapas standarta vai reklāmdevēja rīkotajos turnīros);

  91.4. Turnīri (parādās ZOLMANIEM rīkotos mājas lapas standarta vai reklāmdevēja rīkotajos turnīros).

  92. Uz galda kopā ir četri reklāmas laukumi un jebkurā gadījumā, ja pie spēles galda spēlē trīs spēlētāji, tad katram spēlētājam nav redzams pretī spēlējošais spēlētājs jeb vidējais spēlētājs (tādā gadījumā šī ceturtā spēlētāja krēsls un no tā pa kreisi tuvākais reklāmas laukums ir tukšs).

  93. Reklāma katrā spēles istabā un turnīrā ir atsevišķa un nav saistīta ar citās spēles istabās vai turnīros parādīto. Arī apmaksa par reklāmu katrā no spēles istabām un katrā no turnīriem ir jāveic atsevišķi.

  94. Reklāmdevējam ir tiesības izvēlēties vai tā reklāmas produkti tiek izvietoti stacionāri vai ar to pienešanu pie spēles galda.

  95. Izvietojot produktu stacionāri, tas parādās automātiski ar brīdi, kad spēlētāji ir pievienojušies jaunam spēles galdam un paliek līdz brīdim, kad spēles galds izjūk. Šajā gadījumā reklāmdevējam vajadzīgs iesniegt tikai vienu bildi – kā produkts izskatīsies uz galda.

  96. Produktam, ko paredzēts reklamēt, pienesot to ar oficianta(-es) palīdzību, ir iespēja izvēlēties divus variantus:

  96.1. 1.variants. Produkts tiek tikai atnests un prom netiek nests. Šim variantam vajadzīgs iesniegt 2 (divas) produkta bildes kā produkts izskatīsies uz:

  96.1.1. paplātes, kad oficiants(-e) to nesīs līdz spēles galdam;

  96.1.2. spēles galda.

  96.2. 2.variants. Produkts tiek atnests un pēc noteikta partiju skaita tiek atnests jauns produkts un aiznests izlietots produkts. Šim variantam vajadzīgs iesniegt 3 (trīs) produkta bildes kā produkts izskatīsies uz:

  96.2.1. paplātes, kad oficiants(-e) to nesīs līdz spēles galdam;

  96.2.2. spēles galda;

  96.2.3. paplātes, kad oficiants(-e) to nesīs prom no spēles galda (izlietota produkta bilde).

  97. Reklāmdevējs produkta izskatam atnesot un tam esot uz galda var iesniegt tikai vienu un to pašu produkta bildi, tad produkts izskatīsies vienādi gan uz paplātes, gan uz spēles galda.

  98. Ja reklāmdevējs ir izvēlējies 2.variantu izvietojot produktu ar oficianta(-es) palīdzību un neiesniedz produkta bildi to aiznesot no galda, tad ir uzskatāms, ka reklāmdevējs ir izvēlējies 1.variantu un reklāma tiek publicēta atbilstoši 1.variantam.

  99. Reklāmdevējam ir tiesības izvēlēties, pēc kuras partijas un pēc kura gājiena pirmo reizi parādīsies reklāma, kā arī to, pēc kuras partijas un pēc kura gājiena atkārtoti parādīsies reklāma. Pirmo reizi reklāmu var noteikt, lai parādās ne ātrāk kā pēc 5. partijas un atkārtotu reklāmas parādīšanos var noteikt ne biežāk kā ik pēc 5 partijām. Tas, pēc kura gājiena parādās reklāma, abos gadījumos ir vienādi un reklāmai var noteikt, lai tā parādās pēc 1.-8. gājiena.

  100. Oficianti parādās un savstarpēji mainās automātiski un uz labu laimi.

  101. Šis reklāmas veids ir paredzēta sadzīviska un ikdienišķa veida un rakstura produktu reklamēšanai. Pienesamā produkta reklāma ir paredzēta ēdamu un/vai dzeramu produktu reklamēšanai.

  VIII. Īpašie piedāvājumi

  Spēles galda istabas fons

  102. Reklāma ir bez rotācijas. Viens reklāmas laukums ir paredzēts tikai vienai reklāmai, kas tiek attēlota kā viena reklāmdevēja viena, nemainīga un nekustīga bilde.

  103. Bildei nav iespēja uzlikt saiti.

  104. Pieļaujamie failu formāti:

  104.1. GIF;

  104.2. JPG;

  104.3. PNG.

  105. Reklāmas laukuma izmēri: 986 x 446 pikseļi.

  106. Maksimālais faila apjoms: 150 kb.

  107. Reklāma parādās pie izveidota spēles galda mājas lapas sadaļas SPĒLĒT atsevišķi katrā no apakš sadaļām:

  107.1. Brīvā istaba;

  107.2. Zolmaņu līga;

  107.3. Komandu turnīri (var uzlikt tikai reklāmdevēja rīkotos turnīros);

  107.4. Turnīri (var uzlikt tikai reklāmdevēja rīkotos turnīros).

  Īpašais zīmola turnīrs

  108. Reklāma ir paredzēta reklāmdevējam, kurš vēlas rīkot savu turnīru.

  109. Turnīra izveidošanu un administrēšanu nodrošina ZOLMANIEM.

  110. Piedāvājumā ietilpst:

  110.1. reklāmdevēja turnīra organizēšana;

  110.2. visi spēles galda reklāmas laukumi (ar izvēli stacionāri vai ar produkta pienešanu).

  111. Reklāmdevējam ir tiesības izvēlēties turnīra parametrus:

  111.1. turnīra nosaukumu;

  111.2. turnīra veidu:

  111.2.1. komandu turnīrs. Dalībnieku skaits komandā no 2 – 10, bet ieteicamais ir no 2 – 4;

  111.2.2. individuālais turnīrs.

  111.3. kārtu skaits (5; 7; 9 vai 11, ieteicamais ir  7 vai 9 kārtas);

  111.4. partiju skaits kārtā:

  111.4.1. 12 partijas;

  111.4.1. 24 partijas.

  111.5. turnīra norises diena:

  111.5.1. viena diena;

  111.5.2. vairākas dienas (šajā gadījumā samaksa par turnīru ir jāveic par katru turnīra norises dienu).

  111.6. turnīra norises datums un laiks sadalījumā pa kārtām (diena, mēnesis, gads, stundas un minūtes);

  111.7. spēles veids (P – parastā zole ar pulēm un bez mazās zoles, G – zole ar galdu un bez mazās zoles, PM – zoles ar pulēm un mazo zoli, GM – zole ar galdu un mazo zoli, ML – tikai mazā vai lielā zole);

  111.8. spēlētāju savstarpējā likme punktā (izteikta ZD no 1’000 līdz 1’000’000, ieteicamā ir no 1’000 – 5’000);

  111.9. spēlētāja minimālais līmenis, lai piedalītos turnīrā (no bez ierobežojuma līdz tikai zoles Lielmeistara līmenim, ieteicamais ir bez minimālā līmeņa ierobežojuma);

  111.10. papildiespēja noteikt turnīram „veiklā” spēle (tiek noteikts katram gājienam limits 10 sekundes, ieteicams ir bez papildiespējas „veiklā” spēle);

  111.11. spēlētāju dalības maksa turnīram (no 0 – 1’000’000, ieteicamā no 0 – 50’000; no katras un neatkarīgi cik lielas spēlētāja samaksātās dalības maksas 10% tiek atskaitīti par turnīra organizēšanu, bet pārējie 90% tiek ieskaitīti klāt turnīra kopējam ZD balvu fondam).

  ​112. Reklāmdevējam ir tiesības noteikt turnīram balvu fondu. Reklāmdevējs var noteikt:

  112.1. turnīru bez balvu fonda vai uzvarētājiem var tikt piedāvātas simboliskas lietas, piemēram, diploms;

  112.2. sākotnējais ZD balvu fonds (turnīram tiek sākotnēji noteikts ZD balvu fonds, kas tiks papildināts no spēlētāju dalības maksas, ja turnīram tāda tika noteikta. ZD balvu fonda sadalījums pa uzvarētājiem tiks noteikts automātiski atkarībā no turnīra kopējā dalībnieku skaita. Sākotnējo ZD balvu fondu atļauts noteikt no 5’000’000 – 200’000’000. To ir ieteicams noteikt gadījumā, ja turnīram nav noteikta ZD dalības maksa);

  112.3. savu balvu fondu un tā sadalījumu (var tikt piedāvātas reklāmdevēja un/vai citu ražotāju preces un/vai pakalpojumi, kā arī dāvanu kartes to iegādei un/vai apmaiņai pret tiem).

  113. Ieteicamie optimāli organizētu turnīru parametri:

  113.1. individuālais vai komandu turnīrs (ja komandu, tad komandā 2 (divi) spēlētāji);

  113.2. vienas dienas turnīrs;

  113.3. ar 7 kārtām;

  113.4. ar 24 partijām kārtā;

  113.5. spēles veids – P;

  113.6. spēlētāju savstarpējā likme punktā – 1’000 ZD;

  113.7. bez līmeņa ierobežojuma;

  113.8. bez papildiespējas „veiklā”;

  113.9. viena spēlētāja dalības maksa turnīram – 0 ZD;

  113.10. turnīra sākotnējais ZD balvu fonds – 25’000’000 ZD.

  X. Citi noteikumi

  114. ZOLMANIEM neatbild, negarantē un neuzņemas atbildību par sekām, kas ir vai var rasties saistībā ar:

  114.1. mājas lapas piekļuves iespējām un pieejamību;

  114.2. jebkāda veida tehniska rakstura problēmām saistībā ar mājas lapas darbību;

  114.3. jebkāda veida zaudējumiem, kas reklāmdevējam ir vai varētu rasties saistībā ar mājas lapu un tajā esošo informāciju (tai skaitā gan jau tur esošo, gan ievietoto), tajā pieejamo preču un/vai pakalpojumu izmantošanu;

  114.4. lietotāju savstarpējo komunikāciju saistībā par reklāmdevēja reklāmu.

  115. Ja gadījumā tiek noskaidrots tas, ka nav izpildāms kāds noteikumu punkts, tad tas neietekmē pārējos noteikumus.

  116. ZOLMANIEM un reklāmdevējs tiek atbrīvoti no atbildības par noteikumu saistību nepildīšanu, ja noteikumu izpilde kļuvusi neiespējama nepārvaramu un no ZOLMANIEM un/vai reklāmdevēja neatkarīgu spēku iedarbības rezultātā (ugunsgrēki, karadarbība, u. tml.). Par šādu apstākļu, kuru attiecīgi ZOLMANIEM un/vai reklāmdevējs nav varējis ne paredzēt, ne novērst, iestāšanos ZOLMANIEM un reklāmdevējs rakstveidā informē viens otru nekavējoties, vai tiklīdz tas kļuvis iespējams, kā arī iesniedz kompetentu valsts institūciju apliecinājumu.

  117. Visi strīdi un domstarpības starp ZOLMANIEM, reklāmdevējiem un trešajām personām tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt nav iespējams – strīdu nodod izskatīšanai Latvijas Republikas tiesu iestādēs Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  118. ZOLMANIEM ir tiesības vienpusēji, bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā brīdī grozīt, mainīt un papildināt noteikumus (tajā skaitā, bet ne tikai cenas, maksājumu noteikumus, reklāmu aprakstus, parametrus un citas lietas). Tajos veiktās izmaiņas, ja nav noteikts citādāk, stājas spēkā ar to publicēšanas dienu mājas lapā.

   

  Reklāmas izvietošanas noteikumi ir sastādīti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

  Reklāmas izvietošanas noteikumi stājas spēkā 2017.gada 29.novembrī.

   

  Valdes loceklis M.Plēsums

   

  Uz sākumu

   

   

  MĀJAS LAPAS STATISTIKA

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2019.gada 25.maijā, Rīgā.

   

  Apmeklējumu skaits mēnesī: ~1'200

  Unikālo apmeklētāju skaits mēnesī: ~700

  Apskatīto lapu skaits mēnesī: ~27'000

  Viena mājas lapas apmeklētāja vidēji pavadītais laiks tajā: ~14 min

   

  /Avots: Google Analytics/

   

  Uz sākumu

   

   

  REKLĀMU IZCENOJUMI

   

  Pēdējās izmaiņas veiktas: 2017.gada 29.novembrī, Rīgā.

  Nr. RIC-2017/1

   

  Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „ZOLMANIEM”, reģ. Nr.40103547150, PVN reģ. Nr.LV40103547150, juridiskā adrese: Grīvas iela 9-31, Rīga, LV-1055, Latvija, e-pasts: info@zolmaniem.lv (turpmāk tekstā – ZOLMANIEM), piederošās struktūrvienības interneta mājas lapā, www.zolmaniem.lv,  piedāvāto reklāmu izcenojumi.

   

  Reklāmu izcenojumi spēkā līdz __.__.20__. vai līdz jaunu reklāmas izcenojumu spēkā stāšanās dienai.

  Visas cenas ir norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%).

   

  Dienas jautājums

     Vieta un parametri

     

  Cena par vienu nedēļu _____ EUR.

   

  Banneru tipa reklāmas

  Informācija tuvākajā laikā tiks aktualizēta!

  A Lielais banneris 728 x 90

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  B Profila banneris 200 x 150

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  C1 Labās puses augšējais banneris 200 x 150

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  C2 Labās puses apakšējais banneris 200 x 150

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  D1 Turnīru lielais banneris 200 x 300

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī _____

  Cena par vienu nedēļu _____, par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  D2 Turnīru mazais banneris 200 x 150

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī _____

  Cena par vienu nedēļu _____, par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  E Slīdošā rinda 700 x 35

  Vieta un parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  Produktu izvietošanas 3D reklāma

  Informācija tuvākajā laikā tiks aktualizēta!

  G1 Spēles galda laukumi – stacionāri 85 x 105

  G2 Spēles galda laukumi – ar produkta pienešanu 85 x 105

  Parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Parādās Brīvajā istabā un Zolmaņu līgā.

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  Īpašie piedāvājumi

  Informācija tuvākajā laikā tiks aktualizēta!

  G3 Spēles galda istabas fons 986 x 446

  Parametri

  Ekspozīcijas mēnesī:

  Parādās Brīvajā istabā un Zolmaņu līgā.

  Cena par vienu mēnesi _____ EUR.

   

  G4 Īpašais zīmola turnīrs 85 x 105 + 986 x 446

    Parametri

  Individuālais vai komandu turnīrs.

  Cena par vienu turnīra dienu _____, par piecām turnīra dienām _____ EUR.

  Sākotnējais ZD balvu fonds turnīrā no 5’000’000 – 200’000’000.

  Cena par 1’000’000 ZD turnīra balvu fondam _____ EUR.

   

  Reklāmas izcenojumi ir sastādīti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.

  Reklāmas izcenojumi stājas spēkā 2017.gada 29.novembrī.

   

  Valdes loceklis M.Plēsums

   

  Uz sākumu